ISIKSUS

Iga inimene on isiksus. Kõik inimesed erinevad üksteisest käitumise, mõtlemise ja tunnetuse poolest ja vastavalt sellele on igal inimesel teatud isiksuseomadused, mis erinevad teistest inimestest. Isiksuseomadused kujunevad keskkonna ja geneetilise informatsiooni vastasmõjus. Isiksuseomadusi on palju ning on leitud, et väga paljusid isiksuseomadusi saab kokku võtta viie dimensiooni abil. Seda nimetatakse isiksuse viiefaktoriliseks mudeliks. Need viis faktorit on:

  1. Neurootilisus – kalduvus kogeda negatiivseid emotsioone – hirm, kurbus, süü, viha jne. Kõrge neurootilisusega inimestel on soodumus emotsionaalseks häirituseks, mis avaldub depressioonis, vaenulikkuses ja impulsiivses käitumises(nad ei suuda kontrollida oma impulsse pingelistes ja kriitilistes situatsioonides).

  2. Ekstravertsus – seltskondlikkus, aktiivsus, jutukus ning kalduvus kogeda positiivseid emotsioone. Introvertsus on ekstravertsuse vastand. Introverdid eelistavad seltskonnale sagedamini üksindust ja üksiolemine ei tee neid õnnetuks. Nad lihtsalt ei tunne vajadust seltskonna järgi.

  3. Avatus kogemusele – huvi ümbritseva maailma ja oma siseelu vastu. Avatud inimesed võtavad hõlpsasti omaks uusi ideid ja mittetraditsioonilisi lähenemisi. Suletud inimesed on koservatiivsed ja eelistavad vana ja järeleproovitut uuele ja tundmatule.

  4. Sotsiaalsus – kalduvus usaldada teisi inimesi, on omakasupüüdmatu ja leplik. Sotsiaalsed inimesed on valmis teisi aitama, olles veendunud, et teised vastavad neile samaga. Mittesotsiaalne inimene on enesekeskne ja skeptiline teiste kavatsuste suhtes. Oma suhetes teistega on ta pigem vastuoluline kui koostööaldis. Mittesotsiaalsed inimesed on teiste seas vähem populaarsed kui sotsiaalsed inimesed.

  5. Meelekindlus – kontroll oma soovide ja impulsside üle. Meelekindlad inimesed planeerivad oma tegevusi ette, organiseerivad oma elu ja viivad oma kavatsused ellu isegi siis kui see nõuab neilt suurt pingutust ja enesedistsipliini. Madala meelekindlusega inimestel puudub tahtekindlus ja nad lasevad sündmustel kulgeda nende endi rada pidi.